Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Welkom op de website van de SGP

Water is onze vriend, maar kan ook onze vijand zijn. Het is onze vriend als het schoon en gezond is en in ruime mate voorhanden. Dan kunnen wij genieten van het water en de grootheid van de schepping daarin zien. Het kan ook zijn dat wij moeten vechten tegen het water, omdat het onze vijand is of dreigt te worden. Het water is dan door ons vervuild, of er dreigt een overstroming. Het water kan dan een grote bedreiging vormen. Daarom vraagt water steeds onze speciale aandacht en zorg. Wij Nederlanders leven met en van het water. Als u bedenkt dat Nederland voor de helft onder de zeespiegel ligt, behoeft dit absoluut onze aandacht. Zonder dijken lag Amersfoort aan zee. Maar ook in het dagelijks leven is water onmisbaar. Elke dag gebruiken wij ongeveer 120 liter per persoon.

Het zijn vooral de waterschappen die elke dag met aandacht en zorg voor het water bezig zijn. In Nederland zijn 23 waterschappen die voor de veiligheid van de dijken instaan, de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten houden en het ongedierte bestrijden dat een gevaar kan opleveren voor de veiligheid. Deze waterschappen vormen een zelfstandige bestuurslaag die voor het grootste gedeelte direct door de burger wordt gekozen. De verkiezingen hiervoor vinden plaats op DV 18 maart 2015. In dit programma voor ons waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) geven we aan hoe we over de uitvoering van deze taak denken en welke prioriteiten we daarbij stellen. De SGP doet mee aan deze verkiezingen vanuit het besef dat water de basis vormt voor een duurzame inrichting van onze woon- en leefomgeving. Goed waterbeleid en waterbeheer maakt duurzaam wonen, werken en recreëren mogelijk. Hiermee geven wij invulling aan de Bijbelse opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren.
Geef om water!

Met vriendelijke groet,
Floor van Os
Lijsttrekker SGP waterschap de Stichtse Rijnlanden

Floor van Os

Floor van Os

Lijstrekker SGP waterschap de Stichtse Rijnlanden